Overige informatie en vragen

Vragen en onduidelijkheden

Wij proberen onze website zo duidelijk mogelijk te maken en onze aanbiedingen ook duidelijk en zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Het is echter niet eenvoudig om alle informatie geheel en voor iedereen duidelijk weer te geven. In geval van twijfel, een mogelijke fout aan onze kant, of als u iets ziet dat u niet duidelijk is, neem dan rustig contact met ons op, bij voorkeur telefonisch of in de winkel. De contantgegevens staan onderaan elke pagina.

Klachten

Waar mensen werken worden fouten gemaakt, en ook bij ons komt dat voor. Als er iets niet naar uw zin gaat, of u heeft klachten, dan horen wij ook graag van u. Het liefst horen we persoonlijk van u, zodat we direct in samenspraak met u tot een oplossing kunnen komen. Uiteraard kunt u ook emailen, wij spannen ons in om u binnen zeer korte tijd een oplossing te kunnen bieden. Indien wij niet instaat zijn uw probleem direct op te lossen, zullen wij binnen één werkweek reageren op uw klacht en waar nodig een voorstel voor een oplossing aandragen. De contantgegevens staan onderaan elke pagina.

Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij verzamelen geen gevoelige informatie. Wij beschikken in onze fysieke winkel over beveiligscamera's, wij bewaren de beelden hiervan enkele dagen en hierop volgt geen verwerking.

Wij verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering en verbetering van onze dienstverlening, meer specifiek voor:

Kruis Gereedschappen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kruis Gereedschappen) tussen zit.

Naam, adres en facturen worden zeven jaar bewaard in verband met de bewaarplicht van de belastingdienst en kunnen niet verwijderd worden. Overige informatie zoals emailadres en telefoonnummer bewaren wij in principe ook zeven jaar, maar deze zijn wel te verwijderen indien u dit wenst. Emails en overige communicatie wordt voor een beperkte tijd opgeslagen, meestal worden deze na ongeveer een jaar verwijderd, maar hebben geen vaste bewaartijd.

Kruis Gereedschappen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kruis Gereedschappen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Kruis Gereedschappen gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kruis Gereedschappen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, de werking van bijvoorbeeld de winkelwagen is hiervan afhankelijk. Op onze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics. Dit is een analytisch cookie die websitebezoek geanonimiseerd meet. Wij geven geen persoonsgegevens door, alleen het gebruik van onze website, zodat wij inzicht hebben in het gebruik van onze website en deze kunnen optimaliseren.

Kruis Gereedschappen kan u na uw bestelling vragen om een review achter te laten via onze partner Trustpilot. Wij delen met hen uw naam, emailadres en ordernummer om te verifiëren dat uw review legitiem is.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kruis Gereedschappen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kruis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kruis Gereedschappen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Kruis Gereedschappen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kruis.nl. Kruis Gereedschappen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nr. 2257, d.d. 19-10-98 en bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nr. 142/1998, van toepassing. Op aanvraag, kunnen we u een papieren kopie van deze leveringsvoorwaarden bezorgen. Door een order te plaatsen gaat u met deze voorwaarden accoord.